کمپین بیلبوردهای تبلیغاتی مکسس در سطح شهر تهران – تیر 97